ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินในหูชั้นในของมนุษย์

ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินในหูชั้นในของมนุษย์ โครงสร้างย่อยที่ไม่ต่อเนื่องกันในอวัยวะในการได้ยินของมนุษย์ที่เรียกว่าโคเคลีย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของการสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับอายุในประชากร การสูญเสียการได้ยินเป็นภาวะที่อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 1.23 พันล้านคนทั่วโลก

รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งคิดเป็น 90% ของกรณีทั้งหมด เกี่ยวข้องกับผลความเสื่อมของอายุต่อการได้ยิน กล่าวคือ การสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับอายุหรือภาวะก่อนวัยอันควร อย่างไรก็ตาม กลไกระดับโมเลกุลที่รองรับการพัฒนาของการสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับอายุและความเสี่ยงที่แปรผันในแต่ละบุคคลนั้นยังไม่ชัดเจน มีการจัดตั้งความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกและนักพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอัปซาลา ซึ่งอนุญาตให้มีการศึกษาติดตามการทำงานของยีนของผู้สมัครจากการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนมกว้าง โดยใช้อิมมูโนฮิสโตเคมีในโคเคลียของมนุษย์